ปาฐกถาพิเศษ
โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นำเสนอผลงานวิชาการของ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
ผลงานดีเด่น : การประกันภัยสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ (การประกันภัยสุขภาพภาคบังคับ)

ผู้บรรยาย
นางสาวกัลยา จุกหอม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส
สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ผู้บรรยาย
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
เลขานุการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ผู้วิพากษ์
รศ.ดร.ณดา จันทร์สม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นำเสนอผลงานวิชาการของ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
ผลงานดี : การใช้เทคโนโลยีติดตามข้อมูลพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการคำนวณเบี้ยประกันเพื่อความปลอดภัยของสังคม

ผู้บรรยาย
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้วิพากษ์
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
หัวหน้าสาขาวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเสี่ยง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นำเสนอผลการศึกษา
“โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
และศึกษารูปแบบและการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจ”

ผู้บรรยาย
นายอิทธิพัทธ์ ลิมป์มณีรักษ์
Partner, Advisory
KPMG Poomchai Business Advisory

Moderator
นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง สายกลยุทธ์องค์กร
สำนักงาน คปภ.

บรรยาย หัวข้อ “Climate Change and Insurance Industry’s Response to It”

ผู้บรรยาย
Mr.Tom Mortlock
Senior Analyst, Aon Reinsurance Solutions, Australia

ผู้บรรยาย
Ms.Seewon Oh
Capital Advisory, Aon Reinsurance Solution, Japan

บรรยาย หัวข้อ Cyber Security Awareness in Business

ผู้บรรยาย
นางสาวธีรยา พงษ์พูล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวธีรยา พงษ์พูล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

เสวนาหัวข้อ Sustainable Insurance through ESG

ผู้ร่วมเสวนา
นายไพบูล ตันกูล
หุ้นส่วนกรรมการ
บริษัท PwC ประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา
กุลวัลย์ สุพีสุนทร
ผู้จัดการอาวุโสส่วนงาน Sustainability
and Climate Change
บริษัท PwC ประเทศไทย

เสวนาหัวข้อ
“Next - Gen of Insurance Industry in the New Era”

ผู้ร่วมเสวนา
นายอานนท์ วังวสุ
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ผู้ร่วมเสวนา
นายสาระ ล่ำซำ
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ผู้ร่วมเสวนา
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

Moderator
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564
(Thailand Insurance Symposium 2021)
“The New Era of Insurance: How to Manage Emerging Risks in the post COVID-19”
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านระบบ Zoom

09.45 – 10.00 น. ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวรายงาน
10.00 – 10.45 น. เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยและปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10.45 – 11.00 น. มอบรางวัลผลงานวิชาการ : ดีเด่น ดี ชมเชย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
11.00 – 12.40 น. นำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
- ผลงานดีเด่น : การประกันภัยสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ (การประกันภัยสุขภาพภาคบังคับ)
โดย นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ผู้วิพากษ์: รศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผลงานดี : การใช้เทคโนโลยีติดตามข้อมูลพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการคำนวณเบี้ยประกันเพื่อความปลอดภัยของสังคม
โดย รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิพากษ์: ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส หัวหน้าสาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12.40 – 13.10 น. นำเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และศึกษารูปแบบและการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจ”
โดย นายอิทธิพัทธ์ ลิมป์มณีรักษ์ Partner, Advisory จาก KPMG Poomchai Business Advisory
Moderator: นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และ บริหารความเสี่ยง สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงาน คปภ.
13.10 – 13.50 น. บรรยาย หัวข้อ “Climate Change and Insurance Industry’s Response to It”
โดย Mr.Tom Mortlock, Senior Analyst, Aon Reinsurance Solutions, Australia และ Ms.Seewon Oh, Capital Advisory, Aon Reinsurance Solution, Japan
13.50 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “Cyber Security Awareness in Business”
โดย นางสาวธีรยา พงษ์พูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
14.30 – 15.10 น. เสวนา หัวข้อ “Sustainable Insurance through ESG”
โดย นายไพบูล ตันกูล หุ้นส่วนกรรมการ บริษัท PwC ประเทศไทย และนางสาวกุลวัลย์ สุพีสุนทร ผู้จัดการอาวุโสส่วนงาน Sustainability and Climate Change บริษัท PwC ประเทศไทย
15.10 – 16.10 น. เสวนา หัวข้อ “Next - Gen of Insurance Industry in the New Era”
โดย นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
Moderator: ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
16.10 - 16.20 น. กล่าวปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564

oicsymposium2021@gmail.com
© Copyright 2021 OIC. All Rights Reserved.